Regulamin Karty Prezentowej Best Home i Premium Home

 

 

 

Słowniczek

 „Wydawca 1” – Best Home Sp. z o.o.  z siedzibą w Krakowie przy ulicy Zagrody 8A/12 30-318 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000659467, NIP: 676-252-09-71, REGON 366377920 będąca wydawcą Karty Prezentowej;

„Wydawca 2” – Premium Home Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Zagrody 8A/12 30-318 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000674701, NIP: 676-252-79-67, REGON 367101225 będąca wydawcą Karty Prezentowej;

„Wydawca” – oznacza zarówno Wydawca 1, jak i Wydawca 2;

„Salon” - sklep sieci Best Home i Premium Home, w którym można dokonać zakupów, położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; lista salonów jest dostępna na stronie www.best-home.pl

„Karta Prezentowa” - plastikowy bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w Salonach;

„Nabywca” - osoba, która nabywa od Wydawcy Kartę Prezentową w zamian za przekazanie środków pieniężnych;

 „Użytkownik” – Nabywca lub każdorazowy posiadacz Karty Prezentowej, korzystający z Karty Prezentowej;

 

§ 1 Warunki ogólne

 

• Wydawca 1 i Wydawca 2 zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Prezentowej oraz do przyjmowania jej do realizacji w Salonach. Przekazanie Nabywcy Karty Prezentowej może być dokonane wyłącznie w Salonach.

 • Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Karty Prezentowej. Zapłata za Kartę Prezentową w Salonie może nastąpić gotówką lub za pomocą karty płatniczej.

 • Karty Prezentowej nie można zakupić przy użyciu drugiej Karty Prezentowej

 • Karta Prezentowa nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona Wydawcy.

 • Karta Prezentowa może być wykorzystana przez każdego Użytkownika, który przedstawi aktywną Kartę Prezentową w Salonie.

 • W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się przez osobę trzecią Kartą Prezentową, jak również za utratę lub uszkodzenie Karty Prezentowej z przyczyny nieleżącej po stronie Wydawcy po ich przekazaniu Nabywcy.

 • Karta Prezentowa jest ważna i aktywna przez okres kolejnych 12 (dwunastu) miesięcy od daty jej zakupu.

 • Z zastrzeżeniem § 3 pkt. 5 upływ terminu ważności Karty uniemożliwia korzystanie z niej oraz ponowne jej doładowywanie.

 

§ 2 Zasady korzystania

 

 •  Wydawca przyjmuje do realizacji w Salonach wyłącznie aktywne Karty Prezentowe, nieuszkodzone, posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed jej sfałszowaniem.

 • Przy realizacji Karty Prezentowej Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość zakupionych produktów lub usług jest niższa niż aktualna wartość nominalna Karty Prezentowej. Pozostała część środków pieniężnych pozostaje do wykorzystania przez Użytkownika w okresie ważności Karty

 • Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny produktów lub usług gotówką, drugą Kartą Prezentową albo kartą płatniczą albo gotówką, gdy wartość nabywanego produktu lub usługi jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Karty Prezentowej.

 • Nabywca lub Użytkownik mogą posługiwać się Kartą Prezentową wielokrotnie do wyczerpania limitu przypisanego do Karty Prezentowej lub do upływu terminu ważności Karty Prezentowej. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Prezentowej w następujących przypadkach:

a) upływu terminu ważności Karty Prezentowej,

 b) braku środków na Karcie Prezentowej.

 

§ 3 Rodzaje, aktywacja i doładowywanie

 

 • Karty Prezentowe są wydawane tylko i wyłącznie na okaziciela.

 • Aktywacja Karty Prezentowej następuje z momentem zakupu Karty Prezentowej przez nabywcę.

 • Karta Prezentowa po przekroczeniu terminu jej ważności jest nieważna i nie jest możliwe jej ponowne doładowanie.

 • Doładowania Karty Prezentowej można dokonać wyłącznie bezpośrednio w Salonie pod warunkiem, że karta nadal jest aktywna

 •  Każdorazowe doładowanie Karty Prezentowej skutkuje przedłużeniem jej ważności o 12 (dwanaście) miesięcy od daty doładowania.

 

§ 4 Rozliczenia i reklamacje

 

 • Użytkownik ma prawo w każdym czasie sprawdzenia aktualnej wartości Karty Prezentowej. Sprawdzenie wartości może być dokonane bezpośrednio w Salonie.

 • Wszelkie reklamacje związane zakupem oraz użyciem Kart Prezentvvwych będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.

 • Reklamacje dotyczące Karty Prezentowej mogą być składane na piśmie bezpośrednio w Salonach w godzinach ich otwarcia lub przesłane na piśmie na adres biura Wydawcy 1 z dopiskiem „Karta Prezentowa – reklamacja”.

 

§ 5 Postanowienia końcowe

 

 • Nabycie Karty Prezentowej przez Nabywcę oznacza wyrażenie zgody na treść niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania. Skorzystanie z Karty Prezentowej przez Użytkownika niebędącego Nabywcą oznacza wyrażenie przez niego zgody na treść niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania.

 • Karta Prezentowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Karta Prezentowa są formą bonu towarowego.

 •  Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej www.best-home.pl oraz w Salonach. Na żądanie Użytkownika, Wydawca przekaże Użytkownikowi treść niniejszego Regulaminu w formie pisemnej.

 

 

 

Lista Salonów

 

Centrum Handlowe Sadyba Best Mall

 

Salon Best Home

Powsińska 31, 02-903 Warszawa

tel. 579 525 603

Dom Mody Klif

Salon Villeroy & Boch

Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa

tel. 579 525 635

 

Centrum Handlowe Galeria Metropolia Gdańsk

 

Salon Villeroy & Boch

Jana Kilińskiego 4, 80-452 Gdańsk

tel. 579 525 653

 

Centrum Handlowe Galeria Północna

 

Salon Premium Home

Światowida 17, 03-144 Warszawa

tel. 579 525 827

 

 

Centrum Handlowe Galeria Mokotów

 

Salon Villeroy & Boch

Wołoska 12, 02-675 Warszawa

tel. 579 525 678

 

Centrum Handlowe Wola Park

 

Salon Villeroy & Boch

Górczewska 124, 01-460 Warszawa

tel. 579 525 808

 

Centrum Handlowe promenada

 

Salon Premium Home

Ostrobramska 75C, 04-175 Warszawa

tel. 579 525 046

 

 

 

Ursus Factory Outlet

 

Salon Premium Home Outlet

Czerwca 1976 r. 6, 02-495 Warszawa

Tel. 579 526 887